Du er her:

Samiske tilbudet i Jentoftsletta barnehage

Jentoftsletta barnehage er den første og eneste barnehagen i Bodø med eget tilbud til samiske barn. Vi har to ansatte i til sammen 2 hele stillinger. Begge snakker lulesamisk. Barna som går på «Giella» trenger likevel ikke å være lulesamer, men det er et lulesamisk tilbud vi har.

Det lulesamiske tilbudet er et tilbud for samiske barn, der foreldrene ønsker at barna skal få nærmere kjennskap med kulturen og det lulesamiske språket.

I Jentoftsletta foregår dette på to avdelinger i barnehagen. Barna er delt inn i alder fra 1- 4 år og fra 2-6 år. 

Hovedmål

Vi ønsker at de samiske barna skal få styrket og utviklet sitt samiske språk og sin identitet, lære om samisk kultur og få tilhørighet til sin kultur.

Delmål og innholdet i tilbudet er under utarbeidelse og tar utgangspunkt i barnehagens årsplan og periodeplan.

Organisering

Barna er fordelt på to avdelinger ut fra i alderen 1-3 år og 3-6 år. Våre to ansatte er fordelt på hver sin avdeling. Det er en voksen som snakker samisk med barna på Giella i alle situasjoner, enten det er under påkledning, i lek eller ved måltidet. I den ene stillinga er 50% pedagog på topp. Det betyr at «Giella»-barna blir tatt ut av avdelinga og har eget opplegg.

 Den samiske kulturen skal integreres i hverdagen og i barnehagens innhold. Vi legger vekt på at samisk skal være en naturlig del av hverdagen. Vi skal høre språket rundt om i barnehagen. Dette er viktig for å synliggjøre språket og ikke bare med plakater og plansjer.

Samiske barn får styrket sin identitet gjennom samisk kultur og ved at det brukes samisk språk i hverdagsaktiviteter.

Generelt

De andre voksne støtter dette språket på enkeltord og i naturlige situasjoner som når barnet kommer i barnehagen hilser vi på dem på samisk, det samme gjør vi når barnet drar hjem, og når vi ønsker dem god helg. Noen voksne kan også enkeltord som man kan bruke i måltidsituasjoner eller når vi er på badet.

Giellarommet

Planer og aktiviteter som lages til Giella skal ta utgangspunkt i barnehagens årsplan og periodeplanen. Annen hver mandag og hver tirsdag og torsdag har vi Giellasamling store deler av dagen. Giella har et eget rom i  barnehagen har laget for å kunne leke, snakke og være sammen med andre barn som har et samisk tilbud.

Vi har egen ukeplan som det står både på samisk og norsk.  Vi arbeider med å synliggjøre tilbudet i større grad ut i barnehagen. Dette er en kontinuerlig prosess.