Du er her:

Råd og Utvalg

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem (Jf Lov om barnehager §1)

Uformelt foreldresamarbeid: Barnehagen har rutiner for å ivareta den daglige kontakten med foreldre/foresatte.For nye foreldre gjennomføres en oppstart samtale. I tillegg gjennomfører barnehagen kontaktmøter og foreldremøter (høst - vår). Hver måned skrives et info brev.

Formelt foreldresamarbeid: For å sikre samarbeid med barnets hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barn i barnehagen. Rådet skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa blir til det beste for barnehagemiljøet. Alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov i dette rådet, og komme med forslag til barnehagen (Jf Lov om barnehager §4)

Foreldrerådet i barnehagen holdes gjerne i forlengelse av foreldremøtene. Foreldrene møtes uten personalet tilstede. Det er samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter som leder møtene.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av forldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehagen skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget (Jf Lov om barnehager §4)

 

SAMARBEIDSUTVALGET JENTOFTSLETTA barnehage/mánájgárdde   2015

Medlemmer Avd mail tlf periode

Frøydis Refsvik Grindstein 

RØD og Gul grindstein@me.com 41222214 2016-2018

Stine Sivertsen

GUL stinemariesivertsen@hotmail.com 90195014 2016-2018

Varamedlemmer

       

Katrine  Brovoll Svendsen

Lilla katrine.henriksen@outlook.com 41120962 2016-2018

Tommy Hjemaas

Blå thjemaas@hotmail.com 46768181 2016-2018

ANSATTE

       

Tordis Hirsti

Gul tordis.hirsti@bodo.kommune.no

46865217

2016-2018

May Veinan

Lilla may.veinan@bodo.kommune.no

90589713

2016-2018
Varamedlemmer        

Carina Øines

Rød carina.oines@bodo.kommune.no

 

94880782

2016-2018

Ann Helen Salamonsen

 

Rød ann.helen.salamonsen@bodo. kommune.no

94880782

2016-2018
Samarbeidsutvalgets sekretær        

Barnehagens/ mánájgárddes styrer

  Jentoftsletta.bhg@bodo.kommune.no

 

75556341

45258500